Położenie Położenie

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF  w Nadleśnictwie Barycz

Lp.

Kategoria HCVF

Powierzchnia

całkowita w

Nadleśnictwie

[ha]

Identyfikacja

formy ochrony

Krótki opis przedmiotu ochrony

 

1.

HCVF 1.2. – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

228,04

Ochrona strefowa i stanowiska roślin i zwierząt

Dwie strefy ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania Cietrzewia (Tetrao Tetrix) ustanowione  na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 113 i 114 z dnia 19.06.2007 r.

   

2.

HCVF 3.1. – obszary obejmujące występowanie skrajnie rzadkich, ginących  i zagrożonych ekosystemów

 

216,15

Siedliska przyrodniczo cenne objęte ochroną w ramach unijnej Dyrektywy Siedliskowej

W tej kategorii występują  następujące ekosystemy leśne:

91TO - sosnowy bór chrobotkowy

91DO - bory i lasy bagienne.

 

3.

HCVF 3.2. – obszary obejmujące występowanie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów w skali Europy

 

107,82

Siedliska przyrodniczo cenne objęte ochroną w ramach unijnej Dyrektywy Siedliskowej

W tej kategorii występują  następujące ekosystemy leśne:

91EO – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

4.

HCVF 4.1. – lasy wodochronne

5 556,53

Lasy wodochronne

Chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni oraz na obszarach wododziałów.

5.

HCVF 4.2. – lasy glebochronne

314,12

Lasy glebochronne

Chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi.

 

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2013

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2013 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2013 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- Pożary lasu :

Leśnictwo Smolarnia – oddz.61g  powierzchnia pożaru 0,05 ha

Leśnictwo Smolarnia – oddz.62k  powierzchnia pożaru 0,10 ha

Leśnictwo Smolarnia – oddz.63w powierzchnia pożaru 0,01 ha

Leśnictwo Smolarnia – oddz.64x  powierzchnia pożaru 0,01 ha

Pożary lasu miały charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF.

2. W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2013 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2008 – 2017.

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2014

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2014 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2014 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- Pożary lasu :

Leśnictwo Janów – oddz.91g   powierzchnia pożaru 0,10  ha

Leśnictwo Janów  – oddz.95i   powierzchnia pożaru 0,02  ha

Leśnictwo Janów – oddz.95h   powierzchnia pożaru 0,02  ha

Pożary lasu miały charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF  4.1 Lasy wodochronne.

2. W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2014 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2008 – 2017.

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2015

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2015 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2015 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- Pożary lasu :

Leśnictwo Janów         –  oddz.79 f   powierzchnia pożaru 0,10  ha

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.62 f   powierzchnia pożaru 0,03  ha

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.64 p  powierzchnia pożaru 0,05  ha

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.64 w powierzchnia pożaru 0,02  ha

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.64 y  powierzchnia pożaru 0,09  ha

Leśnictwo Izabelów    –  oddz.123 d powierzchnia pożaru 0,02  ha

Leśnictwo Gatniki       –  oddz.210 i  powierzchnia pożaru 0,36  ha

Pożary lasu miały charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF  4.1 Lasy wodochronne.

2. W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2015 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2008 – 2017.

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2016

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2016 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2016 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- Pożar  lasu :

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.64 p powierzchnia pożaru 0,05 ha

Pożar  lasu miał charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF  4.1 Lasy wodochronne.

2. W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2016 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2008 – 2017.

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2017

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2017 w wyniku całorocznego monitoringu nie stwierdzono zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać  na   powierzchnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.          

W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2017 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2008 – 2017.

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2018

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2018 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

  1. Na terenie lasów HCVF w roku 2018 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

 

Pożary w 2 018 roku na pozycjach HCVF

Leśnictwo

Adres leśny

Powierzchnia

Data pożaru

Pow pożaru [ha]

HCVF  nr

07

16-01-3-07-55    -j   -00

5,07

2018-08-24

0,15

4.1.

07

16-01-3-07-65    -l   -00

2,69

2018-04-11

0,35

4.1.

07

16-01-3-07-65    -m   -00

1,97

2018-04-11

0,05

4.1.

08

16-01-3-08-59    -b   -00

3,97

2018-05-03

0,28

4.1.

09

16-01-3-09-64    -p   -00

2,90

2018-04-09

0,3

4.1.

10

16-01-3-10-143   -d   -00

2,88

2018-04-21

0,03

4.1.

12

16-01-3-12-218   -l   -00

0,91

2018-04-25

0,03

4.1.

 

Pożary  lasu miał charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF  4.1

 Lasy wodochronne.

2. Na terenie lasów HCVF w roku 2018 wykonano następujące prace gospodarcze w załączniku poniżej Prace wykonane na pozycjach HCVF w 2018 roku”.

W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2018 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2018 – 2027.

 

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2019

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2019 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

  1. Na terenie lasów HCVF w roku 2019 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

 

Pożary w 2019 roku na pozycjach HCVF

Leśnictwo

Adres leśny

Powierzchnia

Data pożaru

Pow. pożaru [ha]

HCVF  nr

01

16-01-1-01-64    -a   -00

16,57

2019-04-19

0,09

4.1.

07

16-01-3-07-45    -h   -00

3,01

2019-04-04

0,82

4.1.

07

16-01-3-07-55    -n   -00

2,51

2019-04-04

0,3

4.1.

07

16-01-3-07-56    -c   -00

1,68

2019-04-04

0,2

4.1.

07

16-01-3-07-56    -f   -00

2,03

2019-04-04

0,1

4.1.

09

16-01-3-09-41    -f   -00

3,74

2019-04-04

0,3

4.1.

09

16-01-3-09-42    -b   -00

4,13

2019-04-04

0,6

4.1.

 

Pożary  lasu miał charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF  4.1

 Lasy wodochronne.

 

2. Na terenie lasów HCVF w roku 2019 wykonano następujące prace gospodarcze w załączniku poniżej Prace wykonane na pozycjach HCVF w 2019 roku”.

 

 W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2019 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2018 – 2027.