Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Barycz jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy, który prowadzi samodzielnie, przy pomocy podległych mu pracowników, gospodarkę leśną w nadleśnictwie a także udziela właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa pomocy, na jego wniosek (w tym wykonuje plany zalesień).

Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanową:

- biuro nadleśnictwa, w skład którego wchodzą:
a) pion finansowo księgowy, prowadzący ewidencję zdarzeń gospodarczych, kierowany przez głównego księgowego;
b) pion gospodarki leśnej, zajmujący się planowaniem i realizacją działalności podstawowej nadleśnictwa przy udziale stanowisk pracy: do spraw pozyskania drewna i ochrony p-poż (sporządzające plany pozyskania drewna i plany zabezpieczenia pożarowego obszarów n-ctwa); do spraw majątku i stanu posiadania (prowadzące ewidencję gruntów nadleśnictwa, w tym również przygotowujące materiały do czynności sprzedaży, dzierżawy, najmu majątku n-ctwa, a także sporządzania planów urządzania lasu); do spraw hodowli lasu (odnawiania, zalesiania i pielęgnowania lasu); do spraw ochrony lasu przed szkodliwymi organizmami, edukacji leśnej społeczeństwa i łowiectwa (kontakty z kołami łowieckimi); do spraw marketingu i sprzedaży (przygotowujące przetargi na sprzedaż drewna, koordynujące wydatek drewna dla firm); pion gospodarki leśnej kierowany jest przez zastępcę nadleśniczego;
c) pion administracyjno-gospodarczy, obsługujący biuro i leśnictwa w zakresie potrzeb administracyjnych, w tym remontowych i inwestycyjnych, prowadzący postępowania w zakresie zamówień usług, zakupów i dostaw materiałów; pion administracyjno-gospodarczy kierowany jest przez sekretarza;
d) posterunek straży leśnej  (pod dowództwem komendanta) zajmujący się prewencją i zwalczaniem wykroczeń i przestępstw dokonanych na majątku  Skarbu Państwa będącym w zarządzie nadleśnictwa Barycz;
e) samodzielne stanowiska pracy: do spraw pracowniczych (obsługa kadrowa i socjalna pracowników, kontakty ze związkami zawodowymi) i Inżyniera nadzoru (kontrola wewnętrzna nadleśnictwa, reklamacje na drewno, sprawy dotyczące lasów chłopskich w tym sporządzanie planów zalesień);
 

- terenowe komórki organizacyjne w postaci: leśnictw (Korytków, Kacprów, Józefów, Górny Staw, Gracuch, Stoki, Janów, Smolarnia, Wąsosz, Izabelów, Gatniki) i gospodarstwa szkółkarskiego, zajmującego się hodowlą sadzonek do zakładania upraw leśnych.

Gospodarkę leśną w leśnictwie prowadzi leśniczy przy pomocy podległego mu podleśniczego. Leśniczy prowadzi również sprzedaż detaliczną.