Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012.07.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.03.06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Nadleśnictwa Barycz, Barycz 69, 26-200 Końskie.

Wejście główne (frontowe) do budynku znajduje się od drogi wojewódzkiej nr 728. Do wejścia prowadzą schody z pochylnią dostosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach. Drzwi wejściowe o szerokości 90 cm oraz wiatrołap zapewniają poruszanie się osób na wózkach. Wejście dodatkowe znajduje się od strony zachodniej i do codziennej komunikacji udostępnione jest jedynie osobom uprawnionym.

Pomieszczenia biurowe na parterze nie posiadają progów. Dostęp do nich dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwia szeroki korytarz. Na parterze znajduje się punkt obsługi interesantów, kasa i toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Dostęp do pomieszczeń biurowych znajdujących się na piętrze odbywa się za pomocą schodów wewnętrznych. Schody te nie są wyposażone w schodołaz, podjazd czy pochylnię. Biuro nie posiada windy, pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Przed bramą główną (wjazdową) znajduje się parking dla interesantów bez wskazania konkretnego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na odległość ok. 40 m między parkingiem a wejściem głównym, osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwośc zaparkowania pojazdu przed biurem, na wewętrznym parkingu dla pracowników n-ctwa, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania np. przez domofon znajdujący się przy bramie wjazdowej.

W budynku nie ma zakazu przebywania psów asystujących, nie ma także ograniczeń z tym związanych. Nadleśnictwo nie posiada personelu ze znajomością języka migowego oraz nie zapewnia możliwości skorzystania z niego online, pracownicy biura w razie potrzeby służą pomocą w dostępie do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.