Akty Prawne dla ZUL Akty Prawne dla ZUL

1)           Podstawowe akty prawne:

-              ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.),

-              ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.),

-              ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.: Dz. U.              z 2014 r. poz. 621 z późn. zm.),

-              ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 547),

-              ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 z późn. zm.)

-              rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 450),

-              rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowaniu                               i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 99, poz. 896),

-              rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),

-              rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.                 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.),

-              rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

-              rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych                  i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 39),

-              rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r.  w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554),

-              Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 625 z późn. zm.),

-              rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac                   z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141),

-              rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),

-              rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

-              rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 760),

-              rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 924)

2)           W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających              z niżej wymienionych dokumentów:

-              „Zasady hodowli lasu" – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

-              „Instrukcja ochrony lasu" – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,

-              „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej" – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,

-              „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" - wprowadzoną zarządzeniem Nr 54 Dyrektora  Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

-              zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego LP z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),

-              zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (zn. spr. OR.5113.1.2016),

3)           Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia następujących norm:

Normy na surowiec drzewny:

-              PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole,

-              PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości                   i cechowanie,

-              PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania,

-              PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania,

-              PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe. Wspólne wymagania i badania

-              PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady,

-              PN-D-02006 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej.

Normy i warunki techniczne na surowiec drzewny:

-              Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe sklejkowe;

-              Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste;

-              Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych;

-              Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP;

-              Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B;

-              Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego - M1PO;

-              Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe energetyczne,

-              Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia norm na surowiec drzewny obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe:

-              Ramowe warunki techniczne na drewno okleinowe,

-              Ramowe warunki techniczne na słupy teletechniczne.