Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadleśnictwo Barycz nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej, natomiast sprawuje nadzór nad działalnością kół łowieckich, dzierżawiących jego grunty. Do zadań nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:
- prowadzenia inwentaryzacji zwierzyny łownej i nadzoru nad planowaniem i wykonywaniem odstrzałów;
- opiniowanie i zatwierdzanie rocznych planów łowieckich;
- poprawianie warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochrona ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej.

Wykaz obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Barycz:

Nr obwodu

łowieckiego

Koło łowieckie -

dzierżawa

Powierzchnia [ha]

ogólna

w tym leśna

1

2

3

4

1

„AKTEON"

4334

4008,95

2

„CIETRZEW"

4983

1100,00

3

„KLUB MYŚlIWSKI"

5081

2622,00

7

„LIS"

6846

5271,42

8

„BÓBR"

3354

2516,00

Razem

24598

15517,37

 

 

Stan zwierzyny grubej w obwodach łowieckich w dniu inwentaryzacji 10 III 2013 r.

Nr

obwodu

jelenie

sarny

dziki

Razem

byki

łanie

Razem

kozły

kozy

Razem

1

2

3

4

8

9

10

11

12

1

23

16

39

33

21

54

50

143

2

10

10

20

41

35

76

22

118

3

15

10

25

75

70

145

30

200

7

17

25

42

60

50

110

50

202

8

15

29

44

18

31

49

36

129

R-m

80

90

170

227

207

434

188

792

 

 

Stan jelenia i sarny (gatunków wyrządzających szkody w uprawach leśnych) w porównaniu z normami zagęszczenia (liczone dla obwodów 1, 2, 7, 8):

Gatunek zwierzyny

Zagęszczenie optymalne

[szt. / 1000 ha] *

Orientacyjna, docelowa

liczebność populacji [szt.]

Stan zwierzyny

wg inwentaryzacji

w 2013 r.

[szt.]

wg WPŁ na okres 1.04.2007-31.03.2014

wg NRŁ

nr 57/2005

1

2

3

4

5

Jeleń

15 **

148

193

145

Sarna

 30 **

478

585

289

 

                                                 jeleń - ilość osobników na 1000 ha powierzchni leśnej, sarna - ilość osobników na 1000 ha powierzchni ogólnej

                                                 ** dolna granica normy wynoszącej: dla jelenia 15 - 35 szt., dla sarny 30 - 100 szt.

Stany zwierzyny odbiegają od wskazań wynikających z pojemności łowisk ustalonych uchwałą NRŁ z 22 lutego 2005 r., a także wieloletnich planów łowieckich (dotyczy to w szczególności sarny, której stany w ostatnich latach stwierdzane w trakcie inwentaryzacji znacznie się obniżyły). Wydaje się jednakże, że zwiększenie liczebności zwierzyny płowej może negatywnie wpłynąć na stan zdrowotny młodego pokolenia drzewostanu.

Czytaj więcej na: http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/lowiectwo