Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych

Konecko – Łopuszniański OChKpołożony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego               i obejmuje tereny otaczające Końskie od północy
i zachodu o powierzchni 98.359 ha. Powołany Rozporządzeniem Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 156 z dn. 20.07.2005 r., poz. 1950) Flora tego obszaru jest mocno zróżnicowana. W części północnej
i wschodniej przeważają bory mieszane z jodłą. W okolicach Stąporkowa, na żyznych glebach brunatnych, pojawiają się mieszane lasy liściaste typu grąd
z udziałem jodły. Na szczytach wydm oraz ich wschodnich zboczach wykształcają się najsuchsze formy borów chrobotkowych. Blisko połowa powierzchni tego obszaru to kompleksy leśne (lasy koneckie, lasy radoszyckie). Poza tym występuje tu mozaikowy krajobraz leśno-łąkowy i polny.

Obszary te stanowią ważny wododziałowy węzeł hydrograficzny. Początek biorą tu m.in.: Czarna Konecka, Czarna Włoszczowska, Czarna Taraska, Nowa Czarna, Drzewiczka, a także Radomka, Kamienna oraz Łośna.

Na terenie opisywanego OChK znajdują się dwa częściowe rezerwat przyrody – „Skałki Piekło pod Niekłaniem" oraz „Gagaty Sołtykowskie" gdzie przedmiotem ochrony są formy tektoniczne i erozyjne oraz stanowiska paleontologiczne.

Najważniejszą rozpatrywaną funkcją tego obszaru jest ochrona wód podziemnych oraz powierzchniowych. Tereny te są obecnie ważnym miejscem wypoczynku świątecznego i rekreacji.

Przysusko - Szydłowiecki-OChK– obejmuje tereny w dolinach górnego biegu Radomki i Drzewiczki w południowej części województwa mazowieckiego (37.247 ha) oraz północnej części województwa świętokrzyskiego (4.462 ha). Znaczną część obszaru pokrywają lasy, które wraz z zabytkami Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego (rejon Przysuchy, Rzucowa i Chlewisk) stanowią bardzo atrakcyjny teren turystyczno-wypoczynkowy, a także naukowo-badawczy.

Granica OChK uległa zmianie w związku ze zmianą granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego w 2001 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 29 września 2001w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw
i siedzib władz niektórych gmin i miast – Dz. U. z dn. 12 października 2001 r.). Obecnie podstawę prawną do funkcjonowania wyżej wymienionej formy ochron yprzyrody stanowi Rozporządzenie Nr 22/2006 Wojewody Świętokrzyskiego
z 14 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 304. Poz. 3560) oraz na podstawie Rozporządzenia Nr 40/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005r. Planuje się w przyszłości nadanie temu obszarowi rangi parku krajobrazowego.