Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe

Na terenie Nadleśnictwa Barycz wyznaczono następujące obszary w ramach sieci Natura 2000:

 SOO Ostoja Brzeźnicka PLH260026 – obejmuje obszar równy 811,8 ha. Utworzony został w celu ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, a także gatunków zwierząt określonych w załączniku II. W Standardowym Formularzu Danych dla tej ostoi wyszczególniono 8 siedlisk przyrodniczych, w tym 4 leśne    (wg Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Ponadto 3 gatunki ssaków, 2 gatunki płazów,    2 gatunki ryb, 5 gatunków owada (wg Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG) oraz           13 gatunków ptaków (wg Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG).

Obszar Natura 2000 – SOO „Ostoja Brzeźnicka" obejmuje swym zasięgiem północną część lasów Nadleśnictwa Barycz. Powierzchnia ogólna obszaru w granicach lasów Nadleśnictwa, wyliczona na podstawie leśnej mapy numerycznej, wynosi 581,93 ha. Całość zlokalizowana jest w obrębie leśnym Barycz.

 

SOO Ostoja Pomorzany PLH260030– obejmuje obszar równy 906,0 ha. Utworzony został w celu ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, a także gatunków zwierząt określonych w załączniku II. W Standardowym Formularzu Danych dla tej ostoi wyszczególniono 13 siedlisk przyrodniczych, w tym 3 leśne (wg Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Ponadto 1 gatunek ssaka, 1 gatunek płaza,        1 gatunek ryby, 3 gatunki owadów (wg Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG) oraz         12 gatunków ptaków (wg Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG).

Obszar Natura 2000 – SOO „Ostoja Pomorzany" obejmuje swym zasięgiem zachodnią część lasów Nadleśnictwa Barycz. Powierzchnia ogólna obszaru w granicach lasów Nadleśnictwa, wyliczona na podstawie leśnej mapy numerycznej, wynosi 218,54 ha.

   

SOO Dolina Czarnej PLH260015– obejmuje obszar równy 5 802,0 ha. Utworzony został w celu ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, a także gatunków zwierząt określonych w załączniku II. W Standardowym Formularzu Danych dla tej ostoi wyszczególniono 16 siedlisk przyrodniczych, w tym 6 leśnych (wg Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Ponadto 5 gatunków ssaków, 2 gatunki płazów, 5 gatunków ryb, 8 gatunków owada (wg Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG) oraz        10 gatunków ptaków (wg Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG).

Obszar Natura 2000 – SOO „Dolina Czarnej" obejmuje swym zasięgiem południowo-wschodni fragment lasów Nadleśnictwa Barycz. Powierzchnia ogólna obszaru w granicach lasów Nadleśnictwa, wyliczona na podstawie leśnej mapy numerycznej, wynosi 143,82 ha. Całość zlokalizowana jest w obrębie leśnym Piła.

 

  

 

 

SOO Dolina Krasnej PLH260001– obejmuje obszar równy 2 179,8 ha. Utworzony został w celu ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, a także gatunków zwierząt określonych w załączniku II. W Standardowym Formularzu Danych dla tej ostoi wyszczególniono 9 siedlisk przyrodniczych, w tym 2 leśne (wg Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Ponadto 3 gatunki ssaków, 1 gatunek płaza, 3 gatunk ryb, 5 gatunków owada (wg Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG) oraz 18 gatunków ptaków (wg Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG). 

Obszar Natura 2000 – SOO „Dolina Krasnej" obejmuje swym zasięgiem południowo-wschodni niewielki fragment lasów Nadleśnictwa Barycz. Powierzchnia ogólna obszaru  w granicach lasów Nadleśnictwa, wyliczona na podstawie leśnej mapy numerycznej, wynosi 1,71 ha. Całość zlokalizowana jest w obrębie leśnym Piła.