Turystyka Turystyka

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Barycz.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju korzystający zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i poruszania się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także zobowiązany jest bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.).

6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju – korzystających obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo
o ruchu  drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.).

7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Administracji Lasów Państwowych dotyczących zasad korzystania z miejsca postoju.

8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się

a) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

b) mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

c) zaśmiecania terenu,

d) wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju,

e) pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,

f) pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,

g) prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Barycz oraz innych uprawnionych organów,

h) puszczania luzem zwierząt domowych,

i) rozstawiania namiotów,

j) pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny)

k) korzystania z miejsca postojowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

9. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.

10. Każdy korzystający zobowiązany jest korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

11. Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące miejsca postoju pojazdów mogą być zgłaszane miejscowemu leśniczemu odpowiedzialnemu za teren, na którym zlokalizowane jest miejsce postoju lub bezpośrednio do Biura Nadleśnictwa Barycz: tel. 41 375 38 50.