Turystyka Turystyka

REGULAMIN SZLAKÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH

 

1. Szlak pieszy i rowerowy zlokalizowany na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Barycz przeznaczony jest do rekreacji i wypoczynku turystów.

2. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Barycz nie są Lasy Państwowe.

3. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym i rowerowym odpowiada uczestnik lub organizator. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt, własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

4. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Barycz oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

5. Szlak pieszy i rowerowy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też każdy korzystający ze szlaku zobowiązany jest zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

6. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, zaś dzieci mogą korzystać ze szlaku tylko pod opieką osoby dorosłej (opiekuna) i na odpowiedzialność opiekuna.

7. Poruszanie się po szlaku pieszym lub rowerowym jest dozwolone od świtu do zmroku.

8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.

9. Nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku pieszego lub rowerowego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

10. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak, mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu będzie skutkowało  odpowiedzialnością określoną treścią właściwych przepisów prawa.

11. Każdy korzystający ze szlaku winien pamiętać i mieć świadomość, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu lub rowerowemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Barycz (tel.:41 375 3850) lub organizatorowi turystyki pieszej lub rowerowej, jeśli taki odpowiada za przebieg szlaku.

12. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

13. Turysta korzystający ze szlaku zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

14. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

15. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać wezwany do opuszczenia terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu, pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

16. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub osobiści najbliższego leśniczego (Nadleśnictwo -tel.: 41 372-21-34), Punktu Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Barycz (tel.: 41 372-21-34) lub Straży Pożarnej (tel.: 998).

17. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych obowiązujących na tym terenie regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie, pod rygorem negatywnych skutków wynikających z zapisów prawa i regulaminów.