Położenie Położenie

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 35 960 ha. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo (wg stanu na 1.01.2008r.) wynosi 13 464,51 ha, w tym powierzchnia lasów obejmuje obszar o powierzchni 12 688,28 ha.

Podział administracyjny na obszarze Nadleśnictwa Barycz

 

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa przeważają tereny zalesione, zajmujące około 53 % całkowitej powierzchni, pozostałe 47 % stanowią tereny nieleśne.

Grunty niezalesione wykorzystywane są przede wszystkim rolniczo. Grunty orne stanowią 73 % terenów nieleśnych, natomiast łąki zajmują około 18 %. Niewielkie powierzchnie zajmuje zabudowa około 6 %. Największym miastem na omawianym obszarze są Końskie, gdzie zlokalizowany jest ośrodek przemysłu metalurgicznego oraz wytwórnie płytek ceramicznych. Brak jest innych, podobnych ośrodków przemysłowych.

Zbiorniki retencyjne zajmują 161,71 ha, co stanowi około 0,5 % powierzchni całkowitej analizowanego obszaru. Największym zbiornikiem jest zalew położony w Sielpi. Okolice wokół zalewu wykorzystywane są w celach wypoczynkowych. Sumaryczna długość cieków wynosi około 53 km.

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Barycz, w odległości około 3  km od Końskich, przy drodze wojewódzkiej 728 prowadzącej z Warszawy do Jędrzejowa (dawny Trakt Królewski). Odległość do miasta wojewódzkiego Kielc 40 km, do stolicy Warszawy 130 km.

Położenie nadleśnictwa w sposób poglądowy przedstawia mapa poniżej. Główne kompleksy leśne Barycz i Piła (na mapie w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa opisane jako lasy państwowe) znajdują się we wschodniej i południowo-wschodniej części nadleśnictwa. Granicę stanowi droga wojewódzka 728. Na wschód od niej  w kierunku lasów stąporkowskich rozciągają się główne kompleksy Piła, Barycz, który w północnej części łączy się z lasami przysuskimi.  Na zachód od drogi 728 występują mniejsze kompleksy: Jeżów graniczący bezpośrednio z lasami opoczyńskimi i Sokołów dochodzący do drzewostanów Nadleśnictwa Ruda Maleniecka. Centralną część nadleśnictwa zajmują drzewostany położone bezpośrednio przy mieście Końskie kompleksu Karolinów, Nałęczów i Górny Staw (tutaj znajduje się siedziba nadleśnictwa).

Granice zewnętrzne nadleśnictwa oparte są:
- północna o południową granicę województwa mazowieckiego, dalej w kierunku wschodnim o rzekę Radomkę;
- wschodnia o drogę wojewódzką 749 od Ruskiego Brodu w kierunku południowym, następnie drogę lokalną biegnącą do Kolonii Szczerbackiej, dalej w kierunku południowym o zachodnią granicę gminy Stąporków (z tym, że trzy obręby ewidencyjne zachodniej części gminy Stąporków znajdują się w zasięgu Nadleśnictwa Barycz: Piasek całość, Kozia Wola całość, Janów część);
- południowa o rzekę Czarną, bądź dokładniej o południową granicę gminy Końskie;
- zachodnia o granicę wschodnią gminy Ruda Maleniecka i dalej na północ o granicę wschodnią województwa łódzkiego.

  

 
 
1.    Nadleśnictwo Barycz jest jednym z 23 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
2.    Obszar:
Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa – 37.583 ha
Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo – 13.465,19 ha
 w tym powierzchnia lasów – 12.688,66 ha
 
3.    Podział administracyjny kraju w zasięgu działania Nadleśnictwa:

 

województwo
powiat
gmina
powierzchnia [ha] gruntów Nadleśnictwa Barycz
świętokrzyskie
konecki
Końskie
7.253,46
Gowarczów
2.763,23
Stąporków
1.505,08
Razem świętokrzyskie
11.521,77
mazowieckie
przysuski
Przysucha
1942,74
Razem mazowieckie
1942,74