Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKT OCHRONY PRZYRODY W LASACH PAŃSTWOWYCH

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w tym Nadleśnictwo Barycz.

 

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 206 997,57 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 725 947,92 zł

 

Więcej o projekcie: ZASIĘG , PLANOWANE EFEKTY

 

 


PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH

Zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat.

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

Więcej o projekcie: ZASIĘG , PLANOWANE EFEKTY


Mała retencja

 

Nadleśnictwo Barycz zakończyło w roku 2012 projekt finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Mała retencja nizinna." Projekt obejmował działania techniczne zmierzające do wydłużenia czasu obiegu wody w zlewni rzek występujących na terenie nadleśnictwa poprzez magazynowanie wody w zbiornikach, stawach i oczkach wodnych, w dolinach rzecznych, obszarach mokradłowych oraz w korytach rzek i rowach melioracyjnych wyposażonych w urządzenia piętrzące.

Początkowo planowano wykonanie obiektów małej retencji w ilości i lokalizacji przedstawionej na mapie. Z czasem zakres prac został skorygowany i tak zrealizowano:
- nowych zbiorników wodnych sztuk 1 (N3).
- zmodernizowano zbiorniki wodne bądź oczka wodne w ilości łącznie sztuk 5 (M2,M3,M4,M5,M6).
- zastawki na ciekach wodnych i rowach melioracyjnych sztuk  30 (1-2 szt. , 6-2 szt. , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33 – 2 szt., 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44- 2 szt. , 45 -2 szt. , 46- 6 szt.).

 

 

 

Nadleśnictwo Barycz jest beneficjentem projektu :„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". W ramach projektu realizowane będą przedsięwzięcie polegające  na budowie zbiornika wodnego w leśnictwie Józefów, modernizacji 5 zbiorników wodnych oraz budowy 30 zastawek wodnych na rowach i małych ciekach wodnych na terenie Nadleśnictwa Barycz. Planowana ilość retencjonowanej wody po zrealizowaniu projektu wyniesie 67 800 m3. 

 

                        

             Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                                  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                           w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach: http://www.ckps.lasy.gov.pl

http://www.pois.gov.pl/Strony/default.aspx